Superklar

Skoncentrowany koagulant w płynie do koagulacji wody basenowej i wanien SPA.

Zastosowanie:

Za pomocą środka Superklar można usunąć koloidalnie rozproszone oraz częściowo rozpuszczone w wodzie basenowej zanieczyszczenia niemożliwe do

przefiltrowania na filtrze. Płynny koagulant powoduje powstawanie przed filtrem kłaczków, które pochłaniają najdrobniejsze zanieczyszczenia powodujące

zmętnienie lub zabarwienie wody. Kłaczki te osiadają na filtrze. Przy ciągłej koagulacji staje się krystalicznie czysta. Dzięki ulepszonej recepturze

Superklar działa skuteczniej i jego działanie utrzymuje się przez kilka dni.

Zalety:

  • Poprawia znacznie skuteczność filtrowania i zapewnia uzyskanie kryształowo czystej wody.
  • Usuwa dodatkowo z wody jony żelaza, manganu, miedzi jak również fosforany.
  • SuperKlar można używać ze wszystkimi rodzajami filtrów, zwłaszcza filtrów z wkładami filtrującymi
  • Jest najbardziej skuteczny w zakresie pH = 7,0 – 7,4.
  • Działa niezależnie od temperatury wody.

Opis produktu:

Koagulant w postaci skoncentrowanego płynu.

Sposób użycia:

Nierozcieńczony koncentrat dodawać do basenu lub wanny SPA przy włączonej pompie cyrkulacyjnej. Pozostawić pompę i filtr włączony przez co najmniej 8 godzin

Wartość pH wody powinna być utrzymywana w optymalnym zakresie 7,0–7,4.

Dozowanie cotygodniowe: raz w tygodniu dodać 10 ml na 10 m3 wody.

Przy mętnej wodzie: jeśli po 36 godzinach woda nadala pozostaje mętna, dozowanie należy powtórzyć. W razie potrzeby przeprowadzić chlorowanie szokowe.

Zagrozenia (R) i sposób prawidłowego postępowania (S):

S2 – Chronić przed dziećmi

S28 – Zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody

S 45 W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę

S 61 Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

R 21/22 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

R 34 Powoduje oparzenia.

R 50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

S 36/37/39 Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.