pH-Plus w płynie

Alkaliczny środek przeznaczony do podwyższania odczynu pH wody w basenach kąpielowych wyposażonych w instalację dozującą.

Zastosowanie:

pH-Plus służy do ciągłego podwyższania i stabilizowania wartości pH wody i może być stosowany wyłącznie w basenach posiadających instalację dozującą.

Warunkiem skutecznej dezynfekcji i uzyskania dobrej jakości wody jest utrzymywanie odczynu wody w zakresie pH = 7,0 – 7,4.

Zalety:

  • Wysoka czystość chemiczna.
  • Ekonomiczny w użyciu dzięki dużemu stężeniu.
  • Poręczny w użyciu, gdyż dozowanie odbywa się bezpośrednio z pojemników fabrycznych bez rozcieńczania.

Opis produktu:

Środek gotowy do użycia w postaci płynu zawierający wodorotlenek sodu.

Sposób użycia:

Stosowanie środka powinno odbywać się tylko za pomocą stacji pomiarowo-regulacyjnej i pompy dozującej bezpośrednio z pojemnika fabrycznego.

Dozowanie – w celu podwyższenia odczynu wody o pH = 0,1 potrzeba 0,1 l pH-Plus na 10 m3 wody w basenie.

Ważne wskazówki:

pH-Plus jest produktem gotowym do bezpośredniego użycia. Do produktu nie wolno dolewać wody. Stosując pH-Plus należy zapoznać się koniecznie z instrukcją

obsługi instalacji dozującej.

Zagrożenia (R)i sposób właściwego postępowania (S):

R35 – wywołuje poważne oparzenia.

S1/2 – przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci.

S26 – w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o poradę lekarską.

S28.1 – zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.

S37/39 – nosić odpowiednie rękawice i ochronę oczu/twarzy.

S45 – w przypadku awarii lub jeśli poczujesz się niezdrowo, skonsultuj się z lekarzem (jeśli to możliwe pokaż etykietę).

Nie wylewać do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych. Rozlany produkt usuwać za pomocą materiałów wchłaniających płyny (piasek, trociny). Unikać

kontaktu z kwasami i metalami (Al, Mg, Sn), ponieważ powoduje ich korozję.

Zagrożenia pożarowe:

Produkt niepalny.

Produkt posiada atest PZH nr HK/W/0621/07/98.