pH-Minus w torebkach

Granulat przeznaczony do obniżania odczynu pH wody w basenach kąpielowych.

Zastosowanie:

pH-Minus w granulacie służy do obniżania i stabilizowania wartości pH wody w basenach kąpielowych.

Warunkiem skutecznej dezynfekcji i uzyskania dobrej jakości wody jest utrzymywanie odczynu wody w zakresie pH = 7,0 – 7,4.

Zalety:

  • Praktyczna w użyciu torebka dozująca z odważoną ilością 500 g granulatu ułatwia dozowanie. Tabela zamieszczona na torebce i przedstawiająca

    dozowanie umożliwia dokładne korygowanie wartości pH bez konieczności przeliczania i odważania dawek.

  • Wysoka czystość chemiczna.
  • Nie powoduje korozji metali.
  • Łatworozpuszczalny w wodzie.

Opis produktu:

Kwaśny granulat w postaci stężonej zawierający dwusiarczan sodu.

Sposób użycia:

Aby utrzymać odczyn wody w najkorzystniejszym zakresie pH = 7,0 – 7,4 należy mierzyć tę wartość 1 – 2 razy w tygodniu za pomocą zestawu testującego DPD i w

razie potrzeby odczyn wody korygować.

Gdy wynosi on powyżej pH = 7,6 należy go obniżyć do uzyskania wartości co najmniej pH = 7,2.

Dozowanie – w celu obniżenia odczynu wody o pH = 0,1 potrzeba 100 g granulatu pH-Minus na 10 m3 wody w basenie. Aby obniżyć wartość pH o 0,5 konieczne jest

dodanie 500 g (czyli 1 torebki) na 10 m3 wody. Twarda woda wymaga częstszego dozowania i w większych ilościach.

Ważne wskazówki:

Granulat pH-Minus należy dozować porcjami w pobliżu dysz dopływowych lub w wielu miejscach basenu. Nie należy go wsypywać do skimmera. Torebki należy zawsze

całkowicie opróżnić. Nie należy przechowywać otwartych torebek zawierających resztki produktu.

Zagrożenia (R) i sposób prawidłowego postępowania (S):

Xi – środek drażniący w postaci stężonej.

R41 – ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

S1/2 – przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci.

S26 – w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską.

S28.1 – zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.

S37/39 – nosić odpowiednie rękawice i ochronę oczu/twarzy.

S46 – po połknięciu skonsultować się natychmiast z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę.

Należy unikać tworzenia się pyłu. Rozsypany produkt usuwać mechanicznie. Resztki spłukać dużą ilością wody. Do neutralizowania używać ługu lub wapna – w

postaci zneutralizowanej jest nieszkodliwy. Produkt można wylać do kanalizacji tylko w dużym rozcieńczeniu. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Unikać

kontaktu z zasadami (ługami). Resztek nie wrzucać do śmieci gospodarczych.

Zagrożenia pożarowe:

Produkt niepalny. Pożar otoczenia można gasić za pomocą CO2, piany, proszku lub wody.

Produkt posiada atest PZH nr W/331a/93.