Softswim

Preparat w postaci płynu na bazie aktywnego tlenu przeznaczony do dezynfekcji wody i zapobiegający rozwojowi glonów.

+ Softswim Starter

Preparat stabilizujący działanie Softswim.

Zastosowanie:

Softswim w postaci płynu jest produktem złożonym na bazie aktywnego tlenu przeznaczonym do dezynfekcji, utleniania i zapobiegania rozwojowi glonów w wodzie

basenowej. Przeznaczony jest do ręcznego dozowania.

Softswim Starter zastosowany na początku sezonu stabilizuje i wzmacnia dezynfekujące działanie Softswim. Jest to szczególnie ważne w przypadku świeżej wody

przeznaczonej do napełnienia basenu i zawierającej metale (np. woda studzienna) oraz przy wodzie o wysokim pH. W normalnych warunkach jednorazowe dodanie

Softswim Starter jest wystarczające na okres jednego sezonu kąpielowego.

Zalety:

  • Preparaty przeznaczone do uzdatniania wody złożone z wielu komponentów mają działanie synergiczne, to znaczy, że stosowane razem wzmacniają

    wzajemne działanie.

  • Pozwalają uzyskać przyjemną wodę bez zapachu chloru o łagodnym działaniu na skórę i włosy.
  • Nie powodują podrażnienia oczu i błon śluzowych.
  • Umożliwiają nieskomplikowane ręczne dozowanie produktów bezpośrednio z wygodnych pojemników.
  • Produkty całkowicie niepieniące się, o neutralnym pH.

Opis produktów:

Softswim: gotowy do użycia preparat na bazie aktywnego tlenu, pozbawiony chloru i przeznaczony do dezynfekcji wody w basenie. Zawiera 35% nadtlenek wodoru,

aminy 4-rzędowe (patent firmy BAYROL) i komponenty bakteriostatyczne.

Softswim Starter: produkt o działaniu stabilizującym w postaci płynu przeznaczony do stosowania razem z Softswim jednorazowo w sezonie kąpielowym. Zawiera

kwas etylenodwuaminoczterooctowy i sól czterosodową (substancje kompleksujące i stabilizator twardości).

Sposób użycia:

Warunkiem skutecznej dezynfekcji jest utrzymywanie odczynu wody w zakresie pH = 7,0 – 7,4. Regulacja wartości pH powinna się odbywać przy pomocy pH-Minus lub

pH-Plus.

Pierwsze dozowanie – po pierwszym napełnieniu basenu zaleca się zastosowanie dawki początkowej Softswim w ilości 1 l/10 m3 wody w basenie. Zaraz po pierwszym

dozowaniu Softswim należy dodać jednorazowo Softswim Starter w ilości 0,2 l/10 m3 wody. Przed zadozowaniem obu produktów należy przeprowadzić płukanie

wsteczne filtra. Dozowanie należy przeprowadzić wieczorem po kąpieli trzymając pojemniki bezpośrednio nad powierzchnią wody.

Dla starszej wody poleca się w pierwszej kolejności zastosowanie szokowego chlorowania za pomocą Chloriklaru (1 tabletka na 1 m3 wody), a po upływie 2 dni

pierwsze dozowanie Softswim (1l/10 m3 wody), a następnie Softswim Starter w dawce jak wyżej.

Dozowanie cotygodniowe – raz w tygodniu dozować Sofswim w ilości 0,5 ml/10 m3 wody. Ilość dozowanego BayroSoftswim jest właściwa, gdy po upływie 1 tygodnia,

na krótko przed następnym dozowaniem, w wodzie występuje co najmniej 5 mg/l Softswim. Jeżeli po 1 tygodniu Softswim jest nieobecny w wodzie (wysoka

temperatura, duża liczba kapiących się, rozrost glonów) należy każdorazową tygodniową dawkę stopniowo podwyższać, aż preparat będzie wykrywalny w wodzie

przed następnym dozowaniem.

Do pomiaru obecności Softswim w wodzie służą paski testowe BayroSoft Quicktest.

Ważne wskazówki:

W przypadku zmętnienia wody zaleca się wykonać szokowe dozowanie przy użyciu Softswim w ilości 1 l/10 m3 wody lub użycie środka Bayroshock.

Przy śliskich osadach na ścianach i dnie basenu należy je usunąć mechanicznie, a następnie przeprowadzić szokowe chlorowanie za pomocą preparatów Chloriklar

lub Chlorifix. Chlor można stosować dopiero po degradacji Softswim w wodzie (papierek Quicktest nie powinien zabarwić się na kolor niebieski), gdyż w

przeciwnym razie chlorowanie będzie nieskuteczne. Po przeprowadzeniu szokowego chlorowania należy dozować Softswim, a następnie Softswim Starter.

Zagrożenia (R) i sposób prawidłowego postępowania (S):

Softswim

C – środek żrący w postaci stężonej

R34 – wywołuje oparzenia.

S1/2 – przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci.

S26 – w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską.

S28.1 – zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.

S3 – przechowywać w chłodnym miejscu.

S37/39 – nosić odpowiednie rękawice i ochronę oczu/twarzy.

S45 – w przypadku awarii lub jeśli poczujesz się niezdrowo, skonsultuj się z lekarzem (jeśli to możliwe pokaż etykietę).

S46 – po połknięciu skonsultować się z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę.

S49 – przechowywać tylko w oryginalnym opakowaniu.

Softswim Starter

Xi – środek drażniący w postaci stężonej.

R36 – działa drażniąco na oczy.

S1/2 – przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci.

S24/25 – unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

S26 – w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską.

S28.1 – zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.

S37/39 – nosić odpowiednie rękawice i ochronę oczu/twarzy.

Nie mieszać z innymi środkami chemicznymi, gdyż mogą powstać substancje zapalne!

Nie wlewać do kanalizacji, wód gruntowych i powierzchniowych oraz do zarybionych zbiorników wodnych. Rozlane produkty natychmiast spłukać dużą ilością wody.

Przy prawidłowym przechowywaniu produkty są trwałe przez czas nieograniczony.

Zagrożenia pożarowe:

Produkt niepalny, ale uwalniający tlen w temperaturze pożaru. Pożar otoczenia można gasić za pomocą wody, piany lub CO2.

Produkt posiada atest PZH HK/W/0203/01/2001