Soft & Easy

Dwuskładnikowy preparat w postaci granulatu (składnik 1+2) na bazie aktywnego tlenu do łagodnej pielęgnacji wody w basenach kąpielowych.

Zastosowanie:

Soft & Easy przeznaczony jest do pełnej pielęgnacji wody w basenach kąpielowych. Produkt umieszczony jest w podwójnej torebce i składa się ze składnika 1

przeznaczonego do dezynfekcji wody i składnika 2 do zwalczania glonów i aktywowania dezynfekującego działania składnika 1. Połączenie dwóch komponentów w

jednym opakowaniu jest doskonałą pod względem technologicznym i bardzo skuteczną metodą pielęgnacji wody w basenach bez użycia chloru.

Zalety:

  • Efekt synergiczny – obydwa komponenty stosowane razem wzmacniają wzajemne działanie.
  • Pozwala uzyskać wodę o dobrej jakości nie zawierającą chloru i bez przykrego zapachu.
  • Pozwala uzyskać wodę bardzo przyjazną dla skóry i włosów i nie podrażniającą oczu, co zostało potwierdzone badaniami dermatologicznymi.
  • Nie zawiera ciężkich metali, nie powoduje powstawania plam na foliach basenowych i korozji metalowych elementów basenu.
  • Gotowe do użycia torebki z preparatem są wygodne w użyciu i ułatwiają dozowanie.
  • Preparat niepieniący o neutralnym pH.

Opis produktu:

Składnik 1 (większa torebka) – szybkorozpuszczalny granulat zawierający nadsiarczan jednopotasowy.

Składnik 2 – szybkorozpuszczalny granulat przeznaczony do zwalczania glonów zawierający polimer kationowy (patent firmy Bayrol).

Sposób użycia:

Warunkiem skutecznej dezynfekcji jest utrzymywanie odczynu wody w zakresie pH = 7,0 – 7,4 za pomocą pH-Minus lub pH-Plus.

Sposób dozowania – obie komory torebki rozciąć w oznakowanym miejscu przy użyciu nożyczek i całą zawartość wsypać do basenu przy pracującej pompie obiegowej

bezpośrednio przed dyszami dopływowymi.

Uwaga – podwójna torebka wystarcza dla basenu o objętości maksimum 20 m3.

Pierwsze dozowanie – zastosować 2 podwójne torebki Soft & Easy.

Cotygodniowe dozowanie – raz w tygodniu 1 podwójna torebka Soft & Easy na 20 m3 wody. Dozować należy najlepiej wieczorem po zakończeniu całodziennej

eksploatacji basenu i wypłukaniu filtra.

Kontrola – po 1 – 2 godzinach po zadozowaniu sprawdzić za pomocą testera Bayroklar zawartość środka w wodzie, która powinna wynosić co najmniej 8 mg/l. Przy

niższej zawartości dawkę należy zwiększyć o 1 torebkę. Przy objętości basenu nie stanowiącej wielokrotności 20 m3 (np. 30 m3) należy skrócić rytm dozowania

lub na przemian raz w tygodniu dozować 1 lub 2 porcje Soft & Easy.

Ważne wskazówki:

Przy większym obciążeniu basenu, po burzach, przy wysokich temperaturach lub przy śliskich osadach w basenie konieczne jest częstsze dozowanie lub

zwiększenie dawki, aż do podwojenia dawki wyjściowej.

Przy zmętnieniu lub przebarwieniu wody (np. za wysoka zawartość żelaza) zaleca się przez krótki okres stosowanie środków chlorowych (Chloriklar lub

Chlorifix). Przy stosowaniu Soft & Easy nie wolno do zwalczania glonów stosować preparatu Desalgine.

Uwaga – w celu usunięcia drobnych substancji powodujących zmętnienie wody, których nie można zatrzymać na filtrze piaskowym, zaleca się regularne stosowanie

koagulanta Superflock C.

Zagrożenia (R) i sposób prawidłowego postępowania (S):

Xi – środek drażniący w postaci stężonej.

R41 – ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

S1/2 – przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci.

S3 – przechowywać w chłodnym miejscu.

S8 – przechowywać w suchym miejscu.

S17 – nie przechowywać razem z materiałami łatwo palnymi.

S26 – w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską.

S28 – zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.

S46 – po połknięciu skonsultować się natychmiast z lekarzem i pokazać etykietę lub opakowanie.

Nie mieszać razem z innymi środkami chemicznymi.

Nie wrzucać do kanalizacji, wód gruntowych i powierzchniowych oraz do zarybionych zbiorników wodnych. Rozsypany produkt usunąć mechanicznie, a pozostałe

resztki spłukać wodą.

Zagrożenia pożarowe:

Produkt niepalny. Pożar otoczenia można gasić za pomocą wody, mgły wodnej. Przy działaniu wysokiej temperatury lub zawilgoceniu produkt działa zapalnie

poprzez uwalniający się tlen i gazy powstające wskutek rozkładu. Należy nosić odzież ochronną i osłony dróg oddechowych.

Produkt posiada atest PZH nr HK/W/0205/03/2000.