Quickflock Automatic

Specjalny koagulant do małych basenów hotelowych i prywatnych.

Zastosowanie:

Quickflock Automatic jest koagulantem w płynie przeznaczonym do stosowania na małych basenach o objętości 20 – 100 m3 wyposażonych w filtry piaskowe. Do

dozowania konieczna jest specjalna pompa dozująca o stałej wydajności 10 ml/h typu Flockmatic. Dzięki ciągłej koagulacji możliwe jest usunięcie najmniejszych

niefiltrowalnych zanieczyszczeń powodujących mętnienie wody.

Produkt zapewnia uzyskanie kryształowo czystej wody oraz zmniejsza zużycie środka dezynfekcyjnego. Polecany jest szczególnie przy zastosowaniu automatycznych

stacji pomiarowo-kontrolnych i dozujących.

Zalety:

  • Poprawia znacznie skuteczność filtrowania i zapewnia uzyskanie kryształowo czystej wody.
  • Znacznie ogranicza zużycie środka dezynfekcyjnego, gdyż zatrzymuje na filtrze najmniejsze zanieczyszczenia organiczne, które nie muszą być

    usunięte przez utlenianie.

  • Duże stężenie produktu gwarantuje jego niewielkie zużycie.
  • Działa niezależnie od temperatury wody.

Opis produktu:

Koagulant w płynie gotowy do bezpośredniego użycia zawierający sole glinu i środki koagulujące.

Sposób użycia:

Ilość dozowanego produktu waha się od 60 do 240 ml dziennie dla basenów o objętości od 20 do 100 m3 w zależności od czasu pracy pompy obiegowej. Dozować

bezpośrednio z pojemnika fabrycznego za pośrednictwem pompy Flockmatic.

Ważne wskazówki:

Przy ciągłej koagulacji należy pamiętać o cotygodniowym płukaniu filtra. Nie wlewać bezpośrednio do basenu.

Zagrożenia (R) i sposób prawidłowego postępowania:

Nie wymaga oznakowania zgodnie z wytycznymi UE jako produkt niebezpieczny.

S2 – przechowywać poza zasięgiem dzieci.

S24/25 – unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Produkt o dużym stężeniu. Po skażeniu skóry dotknięte miejsca przemyć dużą ilością wody.

W razie kontaktu z oczami natychmiast przemywać je dużą ilością wody. Po zachłyśnięciu się wypłukać usta i popić dużą ilością wody i zasięgnąć porady

lekarza.

Nie wylewać do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.

Zagrożenia pożarowe:

Produkt niepalny. Pożar otoczenia można gasić za pomocą CO2, piany, proszku lub wody. Podczas pożaru w temperaturze powyżej 4000 C może uwolnić się SO3.

Produkt posiada atest PZH nr HK/W/0621/07/98.