Puripool

Środek na zimę do basenów zewnętrznych.

Zastosowanie:

Puripool zastosowany jednorazowo w jesieni przeciwdziała mocnemu przywieraniu osadów wapnia oraz innych zanieczyszczeń do ścian i dna basenu. Zapobiega

również rozwojowi glonów. Stosowanie go ułatwia czyszczenie basenu w okresie wiosennym. Przeznaczony do basenów publicznych.

Zalety:

  • Zapobiega mocnemu przyleganiu osadów wapnia i innych zanieczyszczeń do ścian i dna basenu.
  • Hamuje rozwój glonów.
  • Posiada obojętne pH, biologicznie degradowany.
  • Nie zawiera fosforanów i dlatego nie stanowi pożywki dla glonów.
  • Nie uszkadza materiałów z jakich są zbudowane baseny i ułatwia pracę przy ich czyszczeniu.
  • Znacznie zmniejsza zużycie środków niezbędnych do czyszczenia basenów na wiosnę.

Opis produktu:

Koncentrat środka konserwującego w postaci płynu. Produkt zawiera aminy 4-rzędowe.

Sposób użycia:

Po zakończeniu sezonu kąpielowego i po zaprzestaniu regularnego uzdatniania wody należy wyłączyć instalację filtrującą i dodać jednorazowo do wody Puripool w

wielu miejscach basenu. W celu uzyskania lepszego efektu można go rozcieńczyć wodą w stosunku 1:5.

Wielkość dawki waha się w zakresie 300 – 500 ml na 10 m3 wody w zależności od jej twardości węglanowej:

00 – 200 dH – 300 ml/10 m3 wody

200 – 300 dH – 400 ml/10 m3 wody

 300 dH – 500 ml/10 m3 wody

Stosując Puripool należy jednocześnie pamiętać o obniżeniu poziomu wody poniżej dysz dopływowych, opróżnieniu rurociągów zewnętrznych z wody oraz o

umieszczeniu w wodzie elastycznych boji kompensujących nacisk lodu.

Ważne wskazówki:

Po dodaniu środka Puripool do wody można nadal zażywać kąpieli. Na wiosnę, po spuszczeniu wody z basenu nie wolno dopuścić do zasychania osadów wapnia, lecz

należy je spłukać silnym strumieniem wody. Wody uzdatnionej produktem nie wolno wylewać do zarybionych zbiorników wodnych.

Zagrożenia (R) i sposób prawidłowego postępowania (S):

Xn – środek szkodliwy w postaci stężonej.

R22 – działa szkodliwie w przypadku spożycia.

R38 – działa drażniąco na skórę.

R41 – ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

S1/2 – przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci.

S26 – w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską. S28.1 – zanieczyszczoną skórę przemyć

natychmiast dużą ilością wody.

S37/39 – nosić odpowiednie rękawice i osłonę oczu/twarzy.

Nie mieszać z innymi środkami chemicznymi. Rozlany produkt usuwać za pomocą materiałów wchłaniających płyny (piasek, trociny), a pozostałości spłukać dużą

ilością wody. Nie wylewać do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.

Zagrożenia pożarowe:

Produkt niepalny. Pożar otoczenia można gasić za pomocą CO2, piany, proszku lub wody.

Produkt posiada atest PZH nr HK/W/0235/01/2001.