Puripool Super

Środek na zimę do basenów zewnętrznych.

Zastosowanie:

Puripool Super zastosowany jednorazowo na jesieni zapobiega powstawaniu twardych osadów wapnia oraz innych zanieczyszczeń, jak również zapobiega również

rozwojowi glonów. Stosowanie go ułatwia czyszczenie basenów w okresie wiosennym. Przeznaczony do basenów prywatnych.

Zalety:

  • Zapobiega mocnemu przyleganiu osadów wapnia i innych zanieczyszczeń do ścian i dna basenu.
  • Hamuje rozwój glonów.
  • Posiada obojętne pH, biologicznie degradowany.
  • Nie zawiera fosforanów i dlatego nie stanowi pożywki dla glonów.
  • Nie uszkadza materiałów, z jakich są zbudowane baseny i ułatwia pracę przy ich czyszczeniu.
  • Znacznie zmniejsza zużycie środków niezbędnych do czyszczenia basenów na wiosnę.

Opis produktu:

Koncentrat środka w postaci płynu zawierający mieszaninę amin 4-rzędowych.

Sposób użycia:

Po zakończeniu sezonu i wyłączeniu pompy obiegowej dodać jednorazowo do wody Puripool Super w wielu miejscach basenu po rozcieńczeniu go wodą w stosunku

1:10.

Wielkość dawki zależy od twardości węglanowej wody i spodziewanego stopnia zanieczyszczeń:

00 – 200 dH – 0,3 – 0,5 l/10 m3 wody

 200 dH – 0,5 – 0,7 l/10 m3 wody

Należy jednocześnie pamiętać o obniżeniu poziomu wody poniżej dysz dopływowych, opróżnieniu rurociągów zewnętrznych z wody oraz o umieszczeniu w wodzie

elastycznych boji kompensujących nacisk lodu.

Ważne wskazówki:

Po dodaniu środka Puripool Super do wody można nadal zażywać kąpieli. Na wiosnę, po spuszczeniu wody z basenu nie wolno dopuścić do zasychania osadów wapnia,

lecz należy je spłukać silnym strumieniem wody. Wody uzdatnionej produktem Puripool Super nie wolno wylewać do zarybionych zbiorników wodnych bez

zasięgnięcia opinii producenta.

Zagrożenia (R) i sposób prawidłowego postępowania (S):

S2-przechowywać poza zasięgiem dzieci.

S26-w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską.

S28-zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.

Nie mieszać z innymi środkami chemicznymi. Rozlany produkt usuwać za pomocą materiałów wchłaniających płyny (piasek, trociny), a pozostałości spłukać dużą

ilością wody. Nie wylewać do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.

Zagrożenia pożarowe:

Produkt niepalny. Pożar otoczenia można gasić za pomocą CO2, piany, proszku lub wody.

Produkt posiada atest PZH nr HK/W/0621/06/98.