Podchloryn sodu

Środek dezynfekcyjny w płynie przeznaczony do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych wyposażonych w instalację dozującą.

Zastosowanie:

Podchloryn sodu jest gotowym do natychmiastowego użycia środkiem dezynfekcyjnym przeciw bakteriom, grzybom i wirusom używanym na basenach kąpielowych

wyposażonych w automatyczną instalację dozującą.

Zalety:

  • Poręczny w użyciu dzięki automatycznej instalacji dozującej.
  • Dozowanie odbywa się bezpośrednio z pojemnika fabrycznego gwarantując użytkownikowi bezpieczne stosowanie.

Opis produktu:

Gotowy do natychmiastowego użycia środek w postaci płynu zawierający podchloryn sodu o zawartości 13% aktywnego chloru.

Sposób użycia:

Stosowanie środka powinno odbywać się tylko za pomocą stacji pomiarowo-regulacyjnej i pompy dozującej bezpośrednio z pojemnika fabrycznego. Warunkiem

skutecznej dezynfekcji jest utrzymywanie odczynu wody w zakresie pH = 7,0 – 7,4.

Ważne wskazówki:

Pojemniki należy transportować i przechowywać tylko w pozycji pionowej. Składować w chłodnym miejscu i chronić przed nasłonecznieniem.

W przypadku wody o twardości całkowitej powyżej 100 dH zaleca się stosowanie stabilizatora twardości Calcinex Pool w celu zapobiegania wytrącaniu się i

odkładaniu wapnia.

Zagrożenia i środki ostrożności:

Środek może spowodować ciężkie oparzenia. W czasie pracy należy nosić okulary, odzież i rękawice z materiałów kwasoodpornych. W razie kontaktu z kwasami

uwalnia się trujący chlor gazowy, który powoduje rozkład wielu materiałów i korozję metali. Bielące działanie chloru może spowodować powstawanie plam na

tekstyliach, foliach i powłokach malarskich.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i nie stosować z innymi środkami chemicznymi, a zwłaszcza z produktami zawierającymi chlor, ponieważ może

uwolnić się chlor gazowy.

W razie utraty przytomności transportować poszkodowanego w położeniu bocznym. Usunąć zanieczyszczoną odzież. Po wdychaniu produktu zapewnić poszkodowanemu

dostęp świeżego powietrza. Po skażeniu skóry umyć dotknięte miejsca dużą ilością wody. W przypadku kontaktu z oczami przemywać je przy otwartych powiekach

dużą ilością wody przez 10 – 15 minut. Po spożyciu popić dużą ilością wody lub mlekiem i zasięgnąć porady lekarza.

Nie wylewać do kanalizacji, wód gruntowych i powierzchniowych. Rozlany płyn usunąć przy pomocy materiałów wchłaniających ciecz np.: piasku. Aktywny chlor

należy neutralizować za pomocą takich substancji jak siarczyn, tiosiarczan lub nadtlenek wodoru.

Zagrożenia pożarowe:

Produkt niepalny. Pożar otoczenia można gasić za pomocą CO2, piany, proszku lub wody. Rozkład termiczny powoduje powstawanie SO2 i mgły SO3 oraz chloru

gazowego.

Produkt posiada atest PZH nr W/281/95.