Pittclor

Szybkorozpuszczalny i trwały granulat chlorowy przeznaczony do dezynfekcji miękkiej wody.

Zastosowanie:

Pittclor jest szybkorozpuszczalnym granulatem szczególnie przydatnym do dezynfekcji miękkiej wody. Granulat posiada natychmiastowe działanie bakteriobójcze,

przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze oraz rozkłada organiczne zanieczyszczenia powodujące zmętnienie wody w basenach kąpielowych.

Zalety:

  • Zawartość aktywnego chloru – 65%.
  • Rozpuszcza się szybko i prawie całkowicie.
  • Produkt bardzo trwały, nie zmieniający swoich właściwości podczas przechowywania.
  • Doskonały do szokowego chlorowania wody.
  • Szczególnie przydatny do miękkiej wody.

Opis produktu:

Szybkorozpuszczalny granulat chlorowy zawierający hydratyzowany podchloryn wapnia.

Sposób użycia:

Warunkiem skutecznej dezynfekcji jest utrzymywanie odczynu wody w zakresie pH = 7,0 – 7,4 za pomocą pH-Minus lub pH-Plus. W celu lepszego wymieszania produkt

należy dozować blisko dopływu wody lub w wielu miejscach basenu, najlepiej wieczorem po zakończeniu całodziennej eksploatacji.

Pierwsze dozowanie: 80 g Pittclor’u na 10 m3 wody w basenie.

Dozowanie uzupełniające: 50 g Pittclor’u na 10 m3 wody 1 raz lub 2 razy w tygodniu.

Przy mętnej wodzie: 150 g na 10 m3 wody.

Przy widocznej obecności glonów: 150 g Pittclor’u, a następnie 250 ml środka Desalgine lub Desalgine Jet na 10 m3 wody (dozować najlepiej następnego dnia).

Kontrola – zawartość wolnego chloru mierzona za pomocą testera powinna wynosić 0,3 – 0,6 mg/l.

Ważne wskazówki:

Przy stosowaniu produktu w nieco twardszej wodzie może nastąpić wytrącanie się wapnia, a tym samym zmętnienie wody. W celu uniknięcia powstawania jasnych

odbarwień należy dozować Pittclor po rozpuszczeniu go w wiadrze plastykowym (najpierw wlać wodę, a następnie wsypać Pittclor).

Po wykonaniu szokowego chlorowania można kąpać się w basenie dopiero wtedy, gdy zawartość wolnego chloru spadnie poniżej 3 mg/l. Przy większym obciążeniu

basenu, po burzach, przy wyższych temperaturach lub przy śliskich osadach w basenie należy środek dozować częściej i w większych ilościach, aż do podwojenia

normalnej dawki.

Przy stosowaniu środka Stabichloran zawartość wolnego chloru jest stabilna przez dłuższy czas i wówczas ilość dozowanego Pittclor’u dla bieżącej dezynfekcji

wody można zmniejszyć do 30%.

W celu zapobiegania rozrostowi glonów należy regularnie stosować Desalgine lub Desalgine Jet.

Zagrożenia (R) i sposób właściwego postępowania (S):

O – środek utleniający.

C – środek żrący w postaci stężonej.

R8 – kontakt z materiałami palnymi może spowodować pożar.

R31 – w kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

R34 – wywołuje oparzenia.

S/2 – przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci.

S8 – przechowywać pojemnik w suchym miejscu.

S26 – w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską.

S43.1 – w przypadku pożaru stosować wodę.

S45 – w przypadku awarii lub jeśli poczujesz się niezdrowo, skonsultuj się z lekarzem (jeśli to możliwe pokaż etykietę).

S46 – po połknięciu skonsultować się natychmiast z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę.

W żadnym wypadku nie dozować za pomocą dozowników przepływowych.

Nie wrzucać do kanalizacji, wód gruntowych i powierzchniowych.

Unikać wzniecania i osadzania się pyłu. Rozsypany produkt usunąć mechanicznie i rozpuścić w dużej ilości wody.

Aktywny chlor należy neutralizować za pomocą takich substancji jak siarczyn, tiosiarczyn lub nadtlenek wodoru (perhydlor lub woda utleniona). Bielące

działanie chloru może spowodować powstanie jasnych plam na tekstyliach, foliach i powłokach malarskich. Chlor gazowy rozkłada wiele materiałów i powoduje

korozję metali.

Zagrożenia pożarowe:

Produkt niepalny. Pożar otoczenia gasić za pomocą dużej ilości wody. Nie stosować suchych środków gaszących zawierających amon. Chronić drogi oddechowe,

ponieważ podczas pożaru powstaje chlor gazowy.

Produkt posiada atest PZH nr HK/W/0621/01/98.