pH-Plus w proszku

Alkaliczny proszek przeznaczony do podwyższania odczynu pH wody w basenach kąpielowych.

Zastosowanie:

pH-Plus służy do podwyższania i stabilizowania wartości pH wody w basenach kąpielowych. Warunkiem skutecznej dezynfekcji i uzyskania dobrej jakości wody jest

utrzymywanie odczynu wody w zakresie pH = 7,0 – 7,4.

Zalety:

  • Stabilizuje wartość pH poprzez działanie buforowe.
  • Nie uszkadza materiałów.
  • Łatwo rozpuszczalny w wodzie i poręczny w użyciu.

Opis produktu:

Stężony produkt w postaci alkalicznego proszku zawierający węglan i dwuwęglan sodu.

Sposób użycia:

Aby utrzymać wartość odczynu wody w najkorzystniejszym zakresie pH = 7,0 – 7,4 należy mierzyć tę wartość 1 – 2 razy w tygodniu (w basenach publicznych 3 razy

dziennie) za pomocą zestawu testującego i w razie potrzeby wartość tę korygować.

Dozowanie – w celu podwyższenia odczynu wody o pH = 0,1 potrzeba 100 g pH-Plus na 10 m3 wody w basenie.

Ważne wskazówki:

pH-Plus należy dozować porcjami w pobliżu dysz napływowych lub w wielu miejscach basenu, ale nigdy przed samym filtrem. W czasie dozowania należy kontrolować

wartość pH.

W przypadku wody o twardości większej niż 100 dH zaleca się dodawanie stabilizatora twardości Calcinex Pool w celu zapobiegania wytrącaniu się i odkładaniu

osadów wapnia.

Zagrożenia (R)i sposób prawidłowego postępowania (S):

Xi – środek drażniący w postaci stężonej.

R36-działa drażniąco na oczy.

S1/2-przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci.

S22-nie wdychać pyłu.

S26-w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską.

Nie mieszać z innymi środkami chemicznymi. Naeży unikać tworzenia się pyłu. Rozsypany produkt usuwać mechanicznie. Pozostałości spłukać dużą ilością wody.

Chronić produkt przed zawilgoceniem. Unikać kontaktu z kwasami.

Zagrożenia pożarowe:

Produkt niepalny. Pożar otoczenia można gasić za pomocą CO2, piany, proszku lub wody.

Produkt posiada atest PZH nr W/331a/93.