pH-Minus w granulacie

Granulat przeznaczony do obniżania odczynu wody w basenach kąpielowych.

Zastosowanie:

pH-Minus w granulacie służy do obniżania i stabilizowania wartości pH wody w basenach kąpielowych.

Warunkiem skutecznej dezynfekcji i uzyskania dobrej jakości wody jest utrzymywanie wartości pH w zakresie 7,0 – 7,4.

Zalety:

  • Wysoka czystość chemiczna.
  • Nie powoduje korozji metali.
  • Łatwo rozpuszczalny w wodzie i poręczny w użyciu.

Opis produktu:

Kwaśny granulat w postaci stężonej zawierający dwusiarczan sodu.

Sposób użycia:

Aby utrzymać wartość odczynu wody w najkorzystniejszym zakresie pH = 7,0 – 7,4 należy mierzyć tę wartość 1 – 2 razy w tygodniu (w basenach publicznych 3 razy

dziennie) za pomocą zestawu testującego i w razie potrzeby wartość tę korygować.

Dozowanie – w celu obniżenia wartości pH o 0,1 potrzeba 100 g pH-Minus na 10 m3 wody w basenie.

Ważne wskazówki:

pH-Minus należy dozować porcjami w pobliżu dysz dopływowych lub w wielu miejscach basenu. Nie należy dozować przed filtrem lub przy wykorzystaniu dozowników

przepływowych. Zaleca się wstępne rozpuszczenie pH-Minus w wiadrze. W czasie dozowania należy kontrolować wartość pH.

W przypadku wody o twardości większej niż 100 dH zaleca się dodawanie stabilizatora twardości Calcinex Pool w celu zapobiegania wytrącaniu się i odkładaniu

osadów wapnia.

Zagrożenia (R) i sposób prawidłowego postępowania (S):

Xi – środek drażniący w postaci stężonej.

R41 – ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

S1/2 – przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci.

S26 – w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską.

S28.1 – zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.

S37/39 – nosić odpowiednie rękawice i ochronę oczu/twarzy.

S46 – po połknięciu skonsultować się natychmiast z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę.

Nie mieszać z innymi środkami chemicznymi. Należy unikać tworzenia się pyłu. Rozsypany produkt usuwać mechanicznie. Resztki spłukać dużą ilością wody. Do

neutralizowania używać ługu lub wapna – w postaci zneutralizowanej jest nieszkodliwy. Produkt można wylać do kanalizacji tylko w dużym rozcieńczeniu.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Unikać kontaktu z zasadami (ługami). Resztek nie wrzucać do śmieci gospodarczych.

Zagrożenia pożarowe:

Produkt niepalny. Pożar otoczenia można gasić za pomocą CO2, piany, proszku lub wody.

Produkt posiada atest PZH nr W/331a/93.