pH Minus płyn

Środek przeznaczony do obniżania odczynu pH wody w basenach kąpielowych wyposażonych w instalację dozującą.

Zastosowanie:

pH-Minus służy do ciągłego obniżania i stabilizowania wartości pH wody i może być stosowany wyłącznie w basenach posiadających automatyczną instalację

dozującą. Warunkiem skutecznej dezynfekcji i uzyskania dobrej jakości wody jest utrzymywanie odczynu wody w zakresie pH = 7,0 – 7,4.

Opis produktu:

Środek gotowy do użycia w postaci płynu zawierający kwas siarkowy o stężeniu 50%.

Sposób użycia:

Stosowanie środka powinno odbywać się tylko za pomocą stacji pomiarowo-regulacyjnej i pompy dozującej bezpośrednio z pojemnika fabrycznego.

Dozowanie – w celu obniżenia wartości odczynu wody o 0,1 pH potrzeba 1 l pH-Minus na 100 m3 wody w basenie.

Ważne wskazówki:

pH-Minus jest produktem gotowym do bezpośredniego użycia. Do produktu nie można dolewać wody. Stosując pH-Minus należy zapoznać się koniecznie z instrukcją

obsługi automatycznej instalacji dozującej.

Zagrożenia (R) i sposób prawidłowego postępowania (S):

C – środek żrący w postaci stężonej

R35 – wywołuje poważne oparzenia.

S1/2 – przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci.

S26 – w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską.

S28 – zanieczyszczonę skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody.

S30 – nigdy nie mieszać z wodą.

S37/39 – nosić odpowiednie rękawice i ochronę oczu/twarzy.

S45 – w przypadku awarii lub jeśli poczujesz się niezdrowo skonsultuj się z lekarzem (jeśli to możliwe pokaż etykietę).

Nie mieszać z innymi środkami chemicznymi. Nie wylewać do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych. Małe ilości rozlanego płynu zneutralizować za

pomocą wodorotlenku sody lub wapnia, a pozostałości spłukać dużą ilością wody. Nie usuwać produktu za pomocą trocin lub innych łatwopalnych produktów. Unikać

kontaktu z substancjami organicznymi (drewno, celuloza, papier), zasadami oraz metalami.

Zagrożenia pożarowe:

Produkt niepalny. Pożar otoczenia można gasić za pomocą piany, proszku lub wody.

Uwaga – pod wpływem wysokiej temperatury następuje rozkład substancji i powstaje SO2.

Produkt posiada atest PZH nr HK/W/0621/07/98.