Multilong

Wolnorozpuszczalne tabletki do kompleksowej pielęgnacji wody w basenach prywatnych.

Zastosowanie:

Multilong w postaci wolno rozpuszczalnych tabletek w plastykowym pojemniku służy do kompleksowej pielęgnacji wody w basenach kąpielowych. Zapewnia szokową i

ciągłą dezynfekcję wody za pomocą chloru, ciągłą koagulację oraz zapobiega rozwojowi glonów. Zalecany do stosowania przy filtrach piaskowych. W przypadku

filtrów kartuszowych może być konieczne ich częste płukanie bądź częsta wymiana wkładów.

Zalety:

  • W normalnych warunkach 1 pojemnik wystarcza do uzdatniania wody przez 2 tygodnie w basenie o objętości 50 m3.
  • Bardzo duża zawartość aktywnego chloru – 90%.
  • Nie zawiera wapnia, posiada obojętny odczyn pH.
  • Rozpuszcza się całkowicie, nie powoduje zatykania się złoża filtrów.
  • Może być stosowany do wody o każdym stopniu twardości.
  • Stabilizuje działanie wolnego, aktywnego chloru.
  • Zapobiega szybkiemu rozkładowi chloru przy wyższych temperaturach i silnym nasłonecznieniu.
  • Bardzo łatwy i wygodny w użyciu.

Opis produktu:

Duże tabletki w pojemniku zawierające suchy kwas trójchloroizocyjanurowy, polimery kationowe i siarczan glinu.

Sposób użycia:

Warunkiem skutecznej dezynfekcji jest utrzymywanie odczynu wody w zakresie pH = 7,0 – 7,4 za pomocą pH-Minus lub pH-Plus. Należy odsłonić częściowo szczeliny

dozujące pojemnika przez przesuniecie pokrywki oraz umieścić go w skimmerze tak, aby był całkowicie zakryty wodą. Pompa obiegowa powinna pracować minimum 4

godziny. Badając wodę testerem DPD należy szczeliny dozujące odsłaniać tak dalece, aby zawartość wolnego chloru w wodzie wynosiła nie mniej niż 0,3 mg/l.

Ważne wskazówki:

Naboju Multilong nie wolno wrzucać bezpośrednio do basenu ani umieszczać w dozowniku pływającym (bojce). Przy mętnej wodzie i po pojawieniu się glonów zaleca

się dodatkowe szokowe chlorowanie za pomocą środków Chloriklar lub Chlorifix oraz dodanie środka przeciw glonom (Desalgine).

Zagrożenia (R) i sposób prawidłowego postępowania (S):

Xn – środek szkodliwy w postaci stężonej. N – środek szkodliwy dla środowiska.

R22 – działa szkodliwie w przypadku spożycia. R31 – w kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy. R36/37 – działa drażniąco na oczy i układ oddechowy. R50/53

– działa toksycznie na organizmy wodne; może wywoływać długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. S1/2 – przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem

dzieci. S8 – przechowywać pojemnik w suchym miejscu. S26 – w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócic się o pomoc

lekarską. S41 – w przypadku pożaru i/lub eksplozji nie wdychać dymu. S46 – po połknięciu skonsultować się natychmiast z lekarzem i pokazać opakowanie lub

etykietę. W żadnym przypadku nie wolno umieszczać pojemnika w dozowniku przepływowym. Uwaga! Nie stosować z innymi produktami, szczególnie nie mieszać z

innymi produktami chlorowymi, gdyż mogą wydzielać się niebezpieczne gazy (chlor). Nie wrzucać do kanalizacji, wód gruntowych i powierzchniowych. Rozsypany

produkt usunąć mechanicznie i rozpuścić w dużej ilości wody.

Produkt posiada atest PZH nr HK/W/0621/01/98.