Decalcit Filter

Szybko odwapniający środek przeznaczony do czyszczenia filtrów basenowych.

Zastosowanie:

Decalcit Filter usuwa zanieczyszczenia i osady wapnia w filtrach basenowych, przez co znacznie poprawia skuteczność filtrowania. Nie zawiera kwasu solnego.

Może również służyć do usuwania osadów wapnia z innych powierzchni (rolet basenowych, elementów wyposażenia itp.) pod warunkiem, że są one wykonane z

materiałów kwasoodpornych.

Zalety:

  • Posiada bardzo dużą zdolność rozpuszczania osadów wapnia.
  • Zawiera inhibitory korozji – nie uszkadza materiałów z jakich wykonano filtry.
  • Działa bakteriobójczo i szybko dezynfekuje filtry.

Opis produktu:

Środek czyszczący w postaci proszku o kwaśnym odczynie przeznaczony dla filtrów basenowych.

Produkt zawiera kwas amidosulfonowy, środki powierzchniowo-czynne oraz inhibitory korozji.

Sposób użycia:

Intensywne czyszczenie filtrów – 1 lub 2 razy w roku wlać 10% roztwór Decalcit Filter (1 kg na 10 l wody) do opróżnionego z wody zbiornika filtra i

pozostawić na noc. Następnego dnia należy przeprowadzić dokładne płukanie wsteczne. W razie potrzeby czynność powtórzyć.

Bieżąca konserwacja filtrów – raz na 2 miesiące umieścić 300 – 500 g Decalcit Filter w skimmerze. Ustawić zawór wielopołożeniowy w położeniu płukania

wstecznego i poprzez krótkie włączenie pompy obiegowej wprowadzić roztwór do filtra. Następnie wyłączyć pompę. Po upływie 1 godziny należy przeprowadzić

dokładne płukanie wsteczne.

Filtry kartuszowe: pozostawić wkład filtracyjny na noc w 10% roztworze środka Decalcit Filter. Następnego dnia wypłukać dokładnie wkład filtracyjny w wodzie.

Ważne wskazówki:

Nie stosować produktu przy materiałach nieodpornych na kwas np.: aluminium, płytki ceramiczne nieodporne na kwas, powłoki lakiernicze itp.

Zagrożenia (R) i sposób prawidłowego postępowania (S):

Xi – środek drażniący w postaci stężonej.

R36/38 – działa drażniąco na oczy i skórę.

S1/2 – przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci.

S26 – w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską.

S28 – zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody.

S37/39 – nosić odpowiednie rękawice i ochronę oczu/twarzy.

Nie mieszać z innymi środkami chemicznymi. Nie spożywać.

Nie wlewać do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych. Małe ilości rozsypanego produktu zbierać mechanicznie i rozpuścić w dużej ilości wody. Produkt

zobojętniać przy pomocy słabych zasad.

Produktu nie wolno podgrzewać. Unikać kontaktu z silnymi zasadami i utleniaczami.

Zagrożenia pożarowe:

Produkt niepalny. Pożar otoczenia można gasić za pomocą CO2, piany lub proszku. Do gaszenia nie stosować wody ze względu na możliwość powstania roztworu

wodnego o żrącym działaniu.

W temperaturze powyżej 1900 C powstają niebezpieczne produkty rozpadu – tlenki azotu, dwutlenek siarki oraz amoniak.

Produkt posiada atest PZH nr HK/W/0621/08/98.

Decalcit Special

Środek w płynie do czyszczenia i szybkiego odwapniania basenów oraz pomieszczeń sanitarnych.

Zastosowanie:

Środek Decalcit Special umożliwia skuteczne usuwanie nawet bardzo starych osadów wapnia i brudu.

Zalety:

  • Posiada bardzo dużą zdolność rozpuszczania osadów wapnia.
  • Biologicznie degradowany.
  • Odznacza się dużą szybkością działania.

Opis produktu:

Koncentrat w płynie z efektem bakteriostatycznym składający się z 15% kwasu solnego, kationowych substancji powierzchniowo-czynnych, substancji pomocniczych

i barwników.

Sposób użycia:

Decalcit Special należy stosować do czyszczenia powierzchni pomieszczeń sanitarnych w postaci nie rozcieńczonej lub rozcieńczonej w stosunku 1 : 5 w

zależności od stopnia zanieczyszczeń. Roztwór środka nanosić na czyszczone powierzchnie za pomocą szczotki i po 10 – 15 minutach spłukać wodą. Przy

utrzymujących się osadach wapnia zabieg można powtórzyć. Zastosowanie ciepłej wody znacznie wzmacnia działanie środka.

Ważne wskazówki:

Nierozcieńczonego środka nie wolno nakładać na chromowane lub niklowane elementy lub pozostawiać go na dłuższy czas bez spłukania wodą. Pomieszczenia należy

dobrze wietrzyć. Środka nie wolno stosować do czyszczenia materiałów nieodpornych na działanie kwasu (np.: aluminium, wykładziny marmurowe, kamienne,

nieodporne na kwas płytki ceramiczne i emalie). Tłuste osady należy czyścić środkami Adisan lub Bordnet.

Zagrożenia (R) i sposób prawidłowego postępowania (S):

Xi – środek drażniący w postaci stężonej.

R36/37/38 – działa drażniąco na oczy, układ oddechowy i skórę.

S1/2 – przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci.

S26 – w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską.

S28.1 – zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.

S37/39 – nosić odpowiednie rękawice i ochronę oczu/twarzy.

Nie mieszać z innymi środkami chemicznymi.

Po połknięciu przepłukać usta, popić dużą ilością wody (o ile możliwe z odrobiną sody oczyszczonej) i zasięgnąć porady lekarza.

Unikać reakcji z zasadami, ponieważ może powstać chlorowodór.

Unikać kontaktu z metalami ze względu na możliwość powstania palnego wodoru.

Rozlany środek zobojętnić niewielką ilością sody lub wapna gaszonego i spłukać dużą ilością wody.

Środek usuwać do kanalizacji tylko w postaci rozcieńczonej.

Środek nie może być transportowany z produktami chlorowymi.

Zagrożenia pożarowe:

Produkt niepalny. Pożar otoczenia można gasić za pomocą wody. W czasie pożaru może uwolnić się chlorowodór.

Produkt posiada atest PZH nr HK/W/0127/02/2001.