Chlorilong

Duże, wolno rozpuszczalne tabletki przeznaczone do

ciągłej dezynfekcji wody.

Zastosowanie:

Wolno rozpuszczalne tabletki Chlorilong’u są produktem

o długotrwałym działaniu bakteriobójczym, przeciw

wirusowym i przeciw grzybiczym. Produkt rozkłada

organiczne zanieczyszczenia oraz substancje powodujące

zmętnienie wody w basenach kąpielowych.

Zalety:

 • Duże tabletki o masie 200 g o wysokiej

  wydajności.

 • Bardzo duża zawartość aktywnego chloru –

  90%.

 • Nie zawierają wapnia, posiadają obojętny

  odczyn pH.

 • Rozpuszczają się wolno i całkowicie, nie

  powodują zatykania się filtrów, przewodów i zaworów

  dozujących.

 • Mogą być stosowane do wody o każdym stopniu

  twardości.

 • Stabilizuje działanie wolnego, aktywnego

  chloru.

 • Zapobiega szybkiemu rozkładowi chloru przy

  wyższych temperaturach i silnym nasłonecznieniu.

Opis produktu:

Duże tabletki chlorowe o długim czasie rozpuszczania

zawierające suchy kwas trójchloroizocyjanurowy.

Sposób użycia:

Warunkiem skutecznej dezynfekcji jest utrzymywanie

odczynu wody w zakresie pH = 7,0 – 7,4 za pomocą pH-

Minus lub pH-Plus. Tabletki należy dozować poprzez

dozownik przepływowy (będący elementem instalacji

filtracyjnej), za pośrednictwem dozownika pływającego

lub poprzez umieszczenie ich w skimmerze po zakończeniu

całodziennej eksploatacji basenu.

Pierwsze dozowanie – 1 tabletka na 30 m3 wody w basenie

oraz 2 tabletki Chloriklar’u (lub 40 g Chlorifix’u) na

10 m3 wody. Dozowanie uzupełniające – 1 tabletka na 30

m3 wody co 10 – 14 dni.

Kontrola – zawartość wolnego chloru mierzona za pomocą

testera powinna wynosić 0,3 – 0,6 mg/l.

Uwaga – dla przeprowadzenia szybkiej korekty zawartości

chloru w wodzie należy użyć preparatów Chloriklar lub

Chlorifix.

Ważne wskazówki:

Tabletek nie wolno wrzucać bezpośrednio do wody ze

względu na możliwość powstania białych odbarwień.

Należy unikać kontaktu z materiałami nieodpornymi na

działanie chloru.

W celu zapobiegania rozrostowi glonów należy regularnie

stosować Desalgine lub Desalgine Jet.

Przy wodzie o twardości powyżej 100 dH wskazane jest

stosowanie stabilizatora twardości Calcinex Pool, aby

zapobiec wytrącaniu i odkładaniu się związków wapnia.

Zagrożenia R i sposób prawidłowego postępowania

(S):

R22-działa szkodliwie w przypadku spożycia. R31-w

kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

R36/37-działa drażniąco na oczy i układ oddechowy.

S1/2-przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci.

S8-przechowywać pojemnik w suchym miejscu. S26-w

przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast

dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską. S41-w

przypadku pożaru i/lub eksplozji nie wdychać dymu. S46

-po połknięciu skonsultować się z lekarzem i pokazać

opakowanie lub etykietę.

Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami,

szczególnie nie mieszać z innymi produktami chlorowymi,

gdyż mogą wydzielać się niebezpieczne gazy (chlor).

Trzymać z dala od źródeł zapłonu, materiałów

łatwopalnych i ognia. Nie spożywać. Nie wrzucać do

kanalizacji, wód gruntowych i powierzchniowych.

Rozsypany produkt usunąć mechanicznie i rozpuścić w

dużej ilości wody. Aktywny chlor należy neutralizować

za pomocą takich substancji jak siarczyn, tiosiarczyn

lub nadtlenek wodoru. Bielące działanie chloru może

spowodować powstanie jasnych plam na tekstyliach,

foliach i powłokach malarskich.

Zagrożenia pożarowe:

Produkt niepalny. Pożar otoczenia można gasić za pomocą

piasku, dużej ilości wody oraz CO2. Chronić drogi

oddechowe, ponieważ podczas pożaru powstaje chlor

gazowy i chlorek azotu.

Produkt posiada atest PZH nr W/331/93.