Chlorifix

Szybko rozpuszczalny granulat chlorowy przeznaczony do

ciągłej i szokowej dezynfekcji wody.

Zastosowanie:

Chlorifix jest szybko rozpuszczalnym granulatem o

działaniu bakteriobójczym, przeciw wirusowym i przeciw

grzybiczym. Produkt powoduje rozkład organicznych

zanieczyszczeń i substancji powodujących zmętnienie

wody w basenach kąpielowych.

Zalety:

 • Środek pozbawiony wapnia o obojętnym

  pH.

 • Zawartość aktywnego chloru – 56%.
 • Rozpuszcza się szybko i całkowicie, nie

  tworzy osadów i nie zatyka filtrów.

 • Może być stosowany do wody o każdym stopniu

  twardości.

 • Stabilizuje działanie wolnego, aktywnego

  chloru.

 • Zapobiega szybkiemu rozpadowi chloru przy

  wyższych temperaturach i silnym nasłonecznieniu.

Opis produktu:

Szybko rozpuszczalny granulat chlorowy zawierający sól

sodową kwasu dwuchloroizocyjanurowego.

Sposób użycia:

Warunkiem skutecznej dezynfekcji jest utrzymywanie

odczynu wody w zakresie pH = 7,0 – 7,4 za pomocą pH-

Minus lub pH-Plus. W celu lepszego wymieszania produkt

należy dozować blisko dopływu wody najlepiej wieczorem

po zakończeniu całodziennej eksploatacji basenu.

Pierwsze i cotygodniowe dozowanie: 50 g Chlorifix’u na

10 m3 wody w basenie.

Przy mętnej wodzie: 200 g na 10 m3 wody. Przy widocznej

obecności glonów: 200 g Chlorifix’u, a następnie 250 ml

środka Desalgine lub Desalgine Jet na 10 m3 wody

(dozować najlepiej następnego dnia).

Ważne wskazówki:

W celu uniknięcia powstawania odbarwień w basenach

foliowych należy dozować Chlorifix po uprzednim

rozpuszczeniu go w plastykowym wiadrze z wodą. Po

wykonaniu szokowego chlorowania można kąpać się w

basenie dopiero wtedy, gdy zawartość wolnego chloru

spadnie poniżej 3 mg/l. Przy intensywnej eksploatacji

basenu, po burzach, przy wysokich temperaturach oraz

przy śliskich osadach w basenie należy środek dozować

częściej i w większych ilościach, aż do podwojenia

normalnej dawki.

W celu zapobiegania rozrostowi glonów należy regularnie

stosować Desalgine lub Desalgine Jet.

Zagrożenia (R)i sposób prawidłowego

postępowania:

Xn – środek szkodliwy w postaci stężonej. R22-działa

szkodliwie w przypadku spożycia.

R31-w kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

R36/37-działa drażniąco na oczy i układ oddechowy.

S1/2-przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci.

S26-w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć

natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc

lekarską. S41-w przypadku pożaru i/lub eksplozji nie

wdychać dymu. S46-po połknięciu skonsultować się z

lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę.

Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami,

szczególnie nie mieszać z innymi produktami chlorowymi,

gdyż mogą powstać niebezpieczne gazy (chlor). W

przypadku nie umieszczać w dozownikach przepływowych.

Trzymać z dala od źródeł zapłonu, materiałów

łatwopalnych i ognia. Nie spożywać. Nie wrzucać do

kanalizacji, wód gruntowych i powierzchniowych.

Rozsypany produkt usunąć mechanicznie i rozpuścić w

dużej ilości wody. Aktywny chlor należy neutralizować

za pomocą takich substancji jak siarczyn, tiosiarczyn

lub nadtlenek wodoru (woda utleniona). Bielące

działanie chloru może spowodować powstanie jasnych plam

na tekstyliach, foliach i powłokach malarskich.

Zagrożenia pożarowe:

Produkt niepalny. Pożar otoczenia można gasić za pomocą

piasku, dużej ilości wody oraz CO2. Nie należy gasić za

pomocą piany. Chronić drogi oddechowe, ponieważ podczas

pożaru powstaje chlor gazowy i chlorek azotu.

Produkt posiada atest PZH nr W/331/93.