Chlorifix X 100

Wolnorozpuszczalny granulat chlorowy przeznaczony do

zwalczania glonów w basenach.

Zastosowanie:

Chlorifix X 100 jest wolnorozpuszczalnym granulatem

przeznaczonym głównie do zwalczania glonów na dnie

basenu, choć posiada także silne działanie

bakteriobójcze, przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze.

Zalety:

 • Środek pozbawiony wapnia o obojętnym

  pH.

 • Zawartość aktywnego chloru – 90 %.
 • Może być stosowany do wody o każdym stopniu

  twardości.

 • Stabilizuje działanie wolnego, aktywnego

  chloru.

 • Zapobiega szybkiemu rozpadowi chloru przy

  wyższych temperaturach i silnym nasłonecznieniu.

Opis produktu:

Wolnorozpuszczalny granulat chlorowy zawierający suchy

kwas trójchloroizocyjanurowy.

Sposób użycia:

Przy widocznej obecności glonów dla uzyskania dobrych

rezultatów należy bezpośrednio rozsypać Chlorifix X

100 na dnie basenu w ilości około 30 g na m2 najlepiej

wieczorem po zakończonej kąpieli.

Do następnego dnia glony zostaną całkowicie zniszczone

i niewidoczne. Jeśli zostanie użyta duża ilość

preparatu w wodzie może wystąpić nadmiar wolnego

chloru.

Ważne wskazówki:

W wypadku basenów wyłożonych folią lub malowanych

farbami może wystąpić odbarwienie powierzchni w miejscu

rozsypania preparatu. Ponadto może dojść do korozji

metalowych przedmiotów.

Zagrożenia i środki ostrożności:

Xn – środek szkodliwy w postaci stężonej.

R8 – kontakt z materiałami palnymi może spowodować

pożar.

R22 – działa szkodliwie w przypadku spożycia.

R31 – w kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

R36/37 – działa drażniąco na oczy i układ oddechowy.

S1/2 – przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem

dzieci.

S8 – przechowywać pojemnik w suchym miejscu.

S26 – w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć

natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc

lekarską.

S41 – w przypadku pożaru i/lub eksplozji nie wdychać

dymu.

S46 – po połknięciu skonsultować się natychmiast z

lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę.

W żadnym wypadku nie dozować za pomocą dozowników

przepływowych.

Nie stosować razem z innymi środkami chemicznymi, a

zwłaszcza z produktami zawierającymi chlor, ponieważ

może uwolnić się zagrażający życiu chlor gazowy.

Trzymać z dala od źródeł ciepła, materiałów

łatwopalnych i ognia.

Nie wrzucać do kanalizacji, wód gruntowych i

powierzchniowych. Rozsypany produkt usunąć mechanicznie

i rozpuścić w dużej ilości wody.

Zagrożenia pożarowe:

Produkt niepalny. Pożar otoczenia można gasić za pomocą

piasku, dużej ilości wody oraz CO2. Chronić drogi

oddechowe, ponieważ podczas pożaru powstaje chlor

gazowy i chlorek azotu.

Produkt posiada atest PZH nr HK/W/0621/01/98.