BayroSoft

Preparat w postaci płynu na bazie aktywnego tlenu do łagodnej pielęgnacji wody w basenach kąpielowych posiadających automatyczną instalację dozującą.

Zastosowanie:

BayroSoft jest wieloskładnikowym produktem na bazie aktywnego tlenu przeznaczonym do dezynfekcji, utleniania i zapobiegania rozwojowi glonów w basenach.

Dozowanie środka powinno odbywać się za pomocą automatycznej stacji pomiarowo-kontrolnej i dozującej.

Zalety:

  • Produkt złożony z kilku składników działa synergicznie, to znaczy wzajemne działanie poszczególnych składników zostaje wzmocnione.
  • Pozwala uzyskać wodę o dobrej jakości pozbawioną chloru i bez przykrego zapachu oraz przyjazną dla skóry i włosów.
  • Nie podrażnia oczu i błon śluzowych.
  • Dozowanie odbywa się bezpośrednio z pojemnika fabrycznego za pośrednictwem automatycznej stacji dozującej, co zapewnia bezpieczeństwo podczas

    jego stosowania.

  • Jest środkiem nie pieniącym o obojętnym pH.

Opis produktu:

Środek w postaci płynu gotowego do natychmiastowego użycia. Zawiera nadtlenek wodoru o stężeniu 35 %, polimer kationowy (patent firmy Bayrol).

Sposób użycia:

Warunkiem skutecznej dezynfekcji jest utrzymywanie odczynu wody w zakresie pH = 7,0 – 7,4. Regulacja wartości pH powinna się odbywać przy pomocy pH-Minus

(lub pH-Plus) w płynie i stacji dozującej.

Pierwsze dozowanie – po napełnieniu basenu zaleca się zastosowanie jednorazowej dawki początkowej w ilości 1000 ml/10 m3 wody w basenie. Dla starszej wody

poleca się w pierwszej kolejności zastosowanie szokowego chlorowania za pomocą Chloriklaru (1 tabletka na 1 m3 wody), a po upływie 2 dni pierwsze dozowanie

Bayrosoft (1000 ml/10 m3).

Dozowanie cotygodniowe – raz w tygodniu 500 ml/10 m3 przy użyciu automatycznej stacji dozującej.

Ważne wskazówki:

Przy większym obciążeniu basenu, po burzach, przy wysokich temperaturach lub przy śliskich osadach w basenie konieczne jest dozowanie większej ilości środka.

W przypadku wystąpienia zmętnienia wody zaleca się przeprowadzenie jednorazowego chlorowania szokowego za pomocą preparatów Chloriklar lub Chlorifix. Dla

uzyskania odpowiedniej skuteczności chlorowania zabieg ten należy przeprowadzić dopiero wtedy, gdy zawartość BayroSoft w wodzie spadnie poniżej 5 mg/l.

Zagrożenia (R) i sposób prawidłowego postępowania (S):

C – środek żrący w postaci stężonej.

R34-wywołuje oparzenia. S1/2-przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci. S3-przechowywać w chłodnym miejscu. S26-w przypadku zanieczyszczenia oczu

przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską. S28-zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. S37/39-nosić

odpowiednie rękawice i ochronę oczu/twarzy. S45-w przypadku awarii lub jeśli poczujesz się niezdrowo, skonsultuj się z lekarzem (jeśli to możliwe, pokaż

etykietę). S46-po połknięciu skonsultować się z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę.S49-przechowywać tylko w oryginalnym opakowaniu. Nie mieszać z

innymi środkami chemicznymi, mogą powstać substancje zapalne. Po rozlaniu natychmiast spłukać dużą ilością wody. Nie wlewać do kanalizacji, wód gruntowych i

powierzchniowych oraz do zarybionych zbiorników wodnych. Przy prawidłowym przechowywaniu produkt jest trwały przez czas nieograniczony.

Zagrożenia pożarowe:

Produkt niepalny, ale uwalniający tlen w temperaturze pożaru. Pożar otoczenia można gasić za pomocą wody, piany lub CO2.

Produkt posiada atest PZH nr HK/W/0205/01/2000.