Bayroklar Duo Tab

Dwuskładnikowy produkt w postaci tabletek (składnik 1+2) na bazie aktywnego tlenu do łagodnej pielęgnacji wody w basenach kąpielowych.

Zastosowanie:

Bayroklar Duo Tab przeznaczony jest do pełnej pielęgnacji wody w basenach kąpielowych. Produkt składa się z tabletki Bayroklar Tab (składnik 1) przeznaczonej

do dezynfekcji wody i Bayroplus Tab (składnik 2) do zwalczania glonów i aktywowania dezynfekującego działania składnika 1. Połączenie dwóch komponentów w

jednym opakowaniu jest doskonałą pod względem technologicznym i bardzo skuteczną metodą pielęgnacji wody w basenach bez użycia chloru.

Zalety:

  • Efekt synergiczny – obydwa komponenty stosowane razem wzmacniają wzajemne działanie.
  • Pozwala uzyskać wodę o dobrej jakości nie zawierającą chloru i bez przykrego zapachu.
  • Pozwala uzyskać wodę bardzo przyjazną dla skóry i włosów i nie podrażniającą oczu, co zostało potwierdzone badaniami dermatologicznymi.
  • Nie zawiera ciężkich metali, nie powoduje powstawania plam na foliach basenowych i korozji metalowych elementów basenu.
  • Gotowe do użycia tabletki są wygodne w użyciu i ułatwiają dozowanie.
  • Środek niepieniący o neutralnym pH.

Opis produktu:

Bayroklar Tab – szybkorozpuszczalna biała tabletka zawierająca nadtlenosiarczan potasu, wodorosiarczan potasu oraz siarczan potasu.

Bayroplus Tab – szybkorozpuszczalna niebieska tabletka przeznaczona do zwalczania glonów zawierająca czwartorzędowe związki amonowe.

Sposób użycia:

Warunkiem skutecznej dezynfekcji jest utrzymywanie odczynu wody w zakresie pH = 7,0 – 7,4 za pomocą pH-Minus lub pH-Plus.

Sposób dozowania:

Otworzyć opakowanie z przeźroczystej folii. Białą tabletkę należy umieścić w dozowniku pływającym (bojce) – nie należy jej wrzucać do wody,

aby unikną odbarwień wykładziny dna basenu. Podczas rozpuszczania się tabletki następuje uwolnienie aktywnego tlenu, który dezynfekuje wodę. Niebieską

tabletkę Bayroplus należy wrzucić bezpośrednio do basenu. Uaktywnia ona i wzmacnia dezynfekujące działanie aktywnego tlenu oraz zapobiega rozrostowi glonów.

Tabletki niebieskiej nie należy umieszczać razem z białą w dozowniku pływającym.

Uwaga – 2 dwie tabletki stosowane jednocześnie wystarczają dla basenu o objętości maksimum 30 m3.

Pierwsze dozowanie – zastosować 2 porcje Bayroklar Duo Tab.

Cotygodniowe dozowanie – raz w tygodniu 1 porcja Duo Tab na 30 m3 wody. Dozować należy najlepiej wieczorem po zakończeniu całodziennej eksploatacji basenu i

wypłukaniu filtra.

Kontrola – po 1 – 2 godzinach po zadozowaniu sprawdzić za pomocą testera Bayroklar zawartość środka w wodzie, która powinna wynosić co najmniej 8 mg/l. Przy

niższej zawartości dawkę należy zwiększyć o 1 porcję Duo Tab. Przy objętości basenu nie stanowiącej wielokrotności 30 m3 (np. 45 m3) należy skrócić rytm

dozowania lub na przemian raz w tygodniu dozować 1 lub 2 porcje Duo Tab.

Ważne wskazówki:

Przy większym obciążeniu basenu, po burzach, przy wysokich temperaturach lub przy śliskich osadach w basenie konieczne jest częstsze dozowanie lub

zwiększenie dawki, aż do podwojenia dawki wyjściowej.

Przy zmętnieniu lub przebarwieniu wody (np. za wysoka zawartość żelaza) zaleca się przez krótki okres stosowanie środków chlorowych (Chloriklar lub

Chlorifix). Przy stosowaniu Bayroklar Duo Tab nie wolno do zwalczania glonów stosować preparatu Desalgine.

Uwaga – w celu usunięcia drobnych substancji powodujących zmętnienie wody, których nie można zatrzymać na filtrze piaskowym, zaleca się regularne stosowanie

koagulanta Superflock C.

Zagrożenia R i sposób prawidłowego postępowania (S):

Bayroklar Tab

Xi – środek drażniący w postaci stężonej.

R8 – kontakt z materiałami palnymi może spowodować pożar.

R22 – działa szkodliwie w przypadku spożycia.

R34 – wywołuje oparzenia.

S1/2 – przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci.

S3 – przechowywać w chłodnym miejscu.

S8 – przechowywać pojemnik w suchym miejscu.

S17 – nie przechowywać z materiałami łatwo palnymi.

S26 – w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską.

S28.1 – zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.

S46 – po połknięciu skonsultować się natychmiast z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę.

Bayroplus Tab

S2 – przechowywać poza zasięgiem dzieci.

S8 – przechowywać pojemnik w suchym miejscu.

S25 – unikać zanieczyszczenia oczu.

Nie mieszać razem z innymi środkami chemicznymi.

Nie wrzucać do kanalizacji, wód gruntowych i powierzchniowych oraz do zarybionych zbiorników wodnych. Rozsypany produkt usunąć mechanicznie, a pozostałe

resztki spłukać wodą.

Produkt przechowywać w temperaturze poniżej 300 C w dobrze zamkniętych pojemnikach.

Zagrożenia pożarowe:

Produkt niepalny. Pożar otoczenia można gasić za pomocą wody, mgły wodnej. Przy działaniu wysokiej temperatury lub zawilgoceniu produkt działa zapalnie

poprzez uwalniający się tlen i gazy powstające wskutek rozkładu. Należy nosić odzież ochronną i osłony dróg oddechowych.

Produkt posiada atest PZH nr W/331a/93.